Tuesday, February 06, 2007

Apollo High School, Apollo, PA Freshmen 1929


At Pennsylvania History & Genealogy Blog -

Apollo High School, Apollo, PA Freshmen 1929

The class of 1932 when they were freshmen.